• Thu Trang

  • Năm sinh : Chưa có thông tin
  • Nơi sinh :Việt Nam
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử