• Herjunot Ali

  • Năm sinh : 1985
  • Nơi sinh :Indonesia
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Học vấn: Paramadina University (2006–2010) Đề cử: Citra Award for Best Leading Actor, THÊM Giải thưởng: Bandung Film Festival for Commendable Film Main Actor