Giê-hô-va

Cập nhật ngày 23/08/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Giê-hô-va thuộc chủ đề về Trả Lởi Câu Hỏi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee.vn tìm hiểu Giê-hô-va trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Giê-hô-va”

Đánh giá về Giê-hô-va


Xem nhanh

Jehovah. Jéhova (Đấng Tự Hữu, Hằng hữu).

Ba chữ nầy bắt đầu thấy ở Sáng Thế Ký 2:4. Có lẽ lúc đặt tên cho A-đam thì Ngài liền lấy tiếng “Giê-hô-va” mà đặt tên cho mình (Xuất Ê-díp-tô 3:14; Thi Thiên 68:4; Ê-sai 42:8; 45:5, 6; Nê-hê-mi 9:6; Giê-rê-mi 33:2). Đấng đã dựng nên, giữ vững và cai trị cả vũ trụ tên gọi là Élohim (số thường xuyên, và Élôah số một; xem nguyên văn Hê-bơ-rơ Nê-hê-mi 9:17 và 2Sử Ký 32:15). Đấng lập giao ước với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đấng có đủ mọi quyền lực và hy vọng cho tương lai, tên gọi El-Shaddai, tức là Đức Chúa Trời Toàn năng (Sáng Thế Ký 17:1). Nhưng Đấng của sự khải thị và ân điển, cư xử tốt với dân sự Ngài, dẫn dắt và cứu chuộc, là Đấng mà họ thờ phượng, tên gọi Giê-hô-va. Khi so sánh Ma-la-chi 3:6 chép về Giê-hô-va là Đấng thành tín không hề thay đổi với Hê-bơ-rơ 13:8 chép về Chúa không hề thay đổi ngay, thì biết Đức Giê-hô-va là một với Chúa Jêsus. Élohim có thể làm mọi việc Ngài muốn, Giê-hô-va sẽ làm mọi việc Ngài đã hứa.

Tiếng gọi đúng (prononciation) Danh Giê-hô-va nầy đã mất từ xưa, vì người Giu-đa cho Danh đó là rất tôn trọng, nên kiêng, không dám đề cập đến. Trong bản Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ thường dùng chữ “Đức Chúa Trời” và chữ “Chúa” để thay vào. Coi thêm Đức Chúa Trời và Chúa.

Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn tại đó (Sáng Thế Ký 22:14). Giê-hô-va cờ xí của tôi (Xuất Ê-díp-tô 17:15). Giê-hô-va Sa-lam, nghĩa là Đức Giê-hô-va ban sự bình an (Các Quan Xét 6:24). Giê-hô-va ở đó, nghĩa là Đức Giê-hô-va hằng ở giữa họ (Ê-xê-chiên 48:35). Giê-hô-va là danh hiệu của Vua làm ra sự công bình, chánh trực (Giê-rê-mi 23:6; 33:16).

Tiến sĩ Scofield có chú thích về Đức Giê-hô-va như sau nầy: Sáng Thế Ký 2:4.–

Mọi Người Cũng Xem   Nhau tiền đạo: Phân loại, triệu chứng và cách chẩn đoán

I. Ý nghĩa đầu nhứt của Giê-hô-va là “Đấng tự hữu” (Xuất Ê-díp-tô 3:14 “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”) Nhưng “Havah” hoặc “Yahwe” là ngữ căn của Giê-hô-va cũng có nghĩa là “trở nên”, tức là “được người ta quen biết”, có nghĩa chỉ về Ngài là Đấng cứ ngày càng tỏ mình ra. Gồm tóm lại mấy ý nghĩa đó, chúng ta mới được biết ý nghĩa của danh Giê-hô-va. Vậy, Ngài là “Đấng Tự Hữu tỏ mình ra”. Chính danh đó cắt nghĩa về Ngài rộng hơn, vì “Đức Chúa Trời” (El Élah, Élôhim), chỉ về mấy đặc tánh của Chúa như quyền năng v.v…, hơn là chỉ về chính “Ngôi” Ngài.

II. Nên chú ý rằng lần đầu tiên danh Giê-hô-va xuất hiện trong Kinh Thánh, là khi Chúa dựng nên loài người, Đức Chúa Trời (Élohim) đã phán rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta” (Sáng Thế Ký 1:26); nhưng trong Sáng Thế Ký 2:1- nói đến việc loài người phải hành động chức vụ mình mà cai trị muôn vật, ấy là theo lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Giê-hô-va Élohim) phán dạy. thay đổi ngay danh Ngài như thế; chỉ rõ ràng Đức Chúa Trời nhờ danh Giê-hô-va đó để tỏ ra sự giao thiệp đặc biệt của Ngài đối với loài người. Cả Kinh Thánh chứng thực ý đó.

III. Giê-hô-va là danh đặc biệt và sự cứu chuộc của Ngài. Lúc loài người phạm tội và có cần sự cứu chuộc, ấy là Giê-hô-va Élohim đi tìm tội nhơn (Sáng Thế Ký 3:9-13) lại “lấy da thú kết thành áo dài” mặc lấy cho (Sáng Thế Ký 3:21). Đó là hình bóng tốt đẹp về sự công bình Ngài đã sắm sẵn cho, bởi của lễ (Rô-ma 3:21-22). Khi Chúa cứu chuộc dân của giao ước (Y-sơ-ra-ên) khỏi xứ Ai-cập, ấy là lần thứ nhứt Ngài rõ ràng nhờ danh Giê-hô-va mà tỏ mình ra (Xuất Ê-díp-tô 3:13-17).Luận về Giê-hô-va là Đấng cứu chuộc, thì hãy dựa vào các đặc tánh Ngài đã hành động trong sự cứu chuộc người có tội. Các đặc tánh ấy là:

a) Ngài là thánh khiết (Lê-vi Ký 11:44, 45; 19:1, 2; 20:26; Ha-ba-cúc 1:12, 13).b) Ngài hình phạt và ghen ghét tội lỗi (Phục truyền 32:35-42; Sáng Thế Ký 6:5-7; Thi Thiên 11:4-6; 66:18; Xuất Ê-díp-tô 34:6-7).c) Ngài yêu thương và cứu chuộc tội nhân cách công bình (Sáng Thế Ký 3:21; 8:20, 21; Xuất Ê-díp-tô 12:12, 13; Lê-vi Ký 16:2, 3; Ê-sai 53:5, 6, 10). Trong Kinh Thánh vẫn dạy ngoài của tế lễ không có sự cứu rỗi của Ngài.

Mọi Người Cũng Xem   Kỹ Thuật Nuôi Cá Ba Đuôi Sinh Sản? Gía Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu? | moviee.vn

IV. Về việc cứu chuộc loài người, Giê-hô-va có 7 danh kép (Noms composés) tỏ ra Ngài là Đấng cung cấp mọi sự cần dùng của loài người từ khi mới phạm tội cho đến khi cuối cùng. Các danh kép đó là:

a) Giê-hô-va Di-rê: “Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn” (Sáng Thế Ký 22:13, 14), nghĩa là Ngài sẽ sắm sẵn một của lễ.

b) Giê-hô-va Ra-pha: “Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho người” (Xuất Ê-díp-tô 15:26). Đây chỉ về chữa bịnh thân thể, cũng gồm lại ý sâu nhiệm hơn là chữa bịnh hồn.

c) Giê-hô-va Nissi: “Giê-hô-va cờ xí của tôi” (Xuất Ê-díp-tô 17:8-15). Danh nầy được giải nghĩa bởi thượng hạ văn. Quân thù nghịch là A-ma-léc làm hình bóng về xác thịt; sự tranh đấu ngày đó làm hình bóng về sự tranh đấu của Thánh Linh với xác thịt (Ga-la-ti 5:17). Sự thắng trận ngày đó hết cả là nhờ Chúa giúp đỡ.

d) Giê-hô-va Sa-lam: “Giê-hô-va là sự bình an của ta”, hay là “Nguyện Giê-hô-va ban sự bình an” (Các Quan Xét 6:24). Đoạn nầy kể ra và giải thích gần cả cấp bậc của Giê-hô-va. Giê-hô-va ghen ghét và đoán phạt tội lỗi (6:1-5) Giê-hô-va yêu thương và cứu chuộc tội nhân (6:7-18), nhưng chỉ nhờ của tế lễ (6:19-21, cũng xem Rô-ma 5:1; Ê-phê-sô 2:14; Cô-lô-se 1:20).

đ) Giê-hô-va Ra-ah (Rô-hi): “Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi” (Thi Thiên 23:1-). Trong Thi Thiên 22:1- Giê-hô-va nhờ huyết chảy trên thập tự mà làm nên sự hòa thuận. Trong Thi Thiên 23:1- Giê-hô-va chăn giữ chiên Ngài đang ở trong thế gian. Về việc đó, có ba phạm vi:

1. Ngài là Đấng chăn chiên “hiền lành” phó sự sống vì chiên mình (Giăng 10:11), cho nên là “cái cửa”, ai vào sẽ được cứu (Giăng 10:9). Ấy chỉ về Thi Thiên 22:1-.

2. Ngài là Đấng chăn chiên “Lớn”, được “đem ra khỏi từ kẻ chết” (Hê-bơ-rơ 13:20), để giữ gìn và làm trọn lành chiên Ngài. Ấy chỉ về Thi Thiên 23:1-

3. Ngài là Đấng chăn chiên “làm đầu” các kẻ chăn chiên (2Phi-e-rơ 5:4), mà sẽ đến cách vinh hiển, lấy mão triều thiên để thưởng cho các kẻ chăn chiên trung tín. Ấy chỉ về Thi Thiên 24:1-.

Mọi Người Cũng Xem   Tư vấn nguồn vốn xã hội hóa là gì theo cơ chế chính sách hiện nay

e) Giê-hô-va Tsidkenu: “Giê-hô-va là sự công bình của chúng ta” (Giê-rê-mi 23:6). Đây lời tiên tri chỉ về dân Y-sơ-ra-ên sau sẽ về nước mình và trở lại cùng Chúa. Bấy giờ, Y-sơ-ra-ên sẽ xưng Ngài là “Giê-hô-va Tsidkenu” “Giê-hô-va, sự công bình ta”.

g) Giê-hô-va Shammah: “Giê-hô-va ở đó” (Ê-xê-chiên 48:35). Danh nầy chỉ về sự hiện diện luôn của Giê-hô-va với dân Ngài (Xem Xuất Ê-díp-tô 33:14-15; 1Sử Ký 16:27,1Sử Ký 16:33; Thi Thiên 16:11,Thi Thiên 97:5; Ma-thi-ơ 28:20; Hê-bơ-rơ 13:5).

V. Giê-hô-va cũng là danh đặc biệt của Chúa về việc lập giao ước với Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô 19:3; 20:1, 2; Giê-rê-mi 31:31-34).

VI. Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ là Giê-hô-va Élohim) là Danh kép thứ nhứt của Chúa. Danh đó đặc biệt sử dụng để chỉ mối quan hệ:

1. Về Chúa đối với loài người:

a) Đấng tạo hóa (Sáng Thế Ký 2:7-15);b) Đấng dạy dỗ cai trị tánh hạnh loài người (Sáng Thế Ký 2:16, 17);c) Đấng lập các lễ nghi cai trị sự giao thiệp của loài người trên đất (Sáng Thế Ký 2:18-24; 3:16-19; 22-24);d) Đấng cứu chuộc loài người (Sáng Thế Ký 3:8-15, 21).

2. Về Chúa đối với Y-sơ-ra-ên (Sáng Thế Ký 24:7; 28:13; Xuất Ê-díp-tô 3:15, 18; 4:5; 5:1; v.v…; Phục truyền 1:11, 21; 4:1; 6:3; 12:1 v.v…; Giô-suê 7:13, 19, 20; 10:40, 42; Các Quan Xét 2:12; 1Sa-mu-ên 2:30; 1Các vua 1:48; 2Các vua 9:6; 10:31; 1Sử Ký 22:19; 2Sử Ký 1:9; Exơ 1:3; Ê-sai 21:17).Các câu hỏi về đức giê hô va nghĩa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đức giê hô va nghĩa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đức giê hô va nghĩa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đức giê hô va nghĩa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đức giê hô va nghĩa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đức giê hô va nghĩa là gì


Các hình ảnh về đức giê hô va nghĩa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về đức giê hô va nghĩa là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về đức giê hô va nghĩa là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment